yksd f'k{k.k lapkyuky; Lrj ij
l-Ø dk;Z @ xfrfof/k;k W@ ;kstuk dk uke izHkkjh@fofgr vf/kdkjh fuiVkjs dh le; lhek fu/kZfjr le;kof/k esa dk;Zokgh ugha gksus ij ftl vf/kdkjh dks f'kdk;r dh tkuk gS f'kdk;r ds fujkdj.k dh le; lhek

1

jkT; ds ckgj fpfdRlk dh vuqefr gsrq lapkyd fpfdRlk f'k{kk dks izLrko Hkstuk

lapkyd

3 fnu

vk;qDr

2 fnu

2

Mh-,e-bZ ls Lohd`fr izkIr gksus ij tkjh djuk

lapkyd

3 fnu

vk;qDr

2 fnu

3

'kkh?kzys[ku eqnzys[ku ijh{kk ds ifj.kke ?kksf"kr djuk

lapkyd lg v/;{k

ijh{kk fnukad ds 2 ekg ckn rd

vk;qDr

7 fnu

4

isa'ku izdj.k laca/kh vH;kosnu

lapkyd

2 ekg

vk;qDr

15 fnu

5

Hkfo"; fuf/k ls vfxze@ vkaf'kd vafre fod"kZ.k ds vkosnu dk fuiVkjk

lapkyd

15 fnu

vk;qDr

7 fnu

6

mPp v/;;u gsrq vuqefr

lapkyd

15 fnu

vk;qDr

7 fnu

7

Hkou Øe@fuekZ.k vuqefr

lapkyd

15 fnu

vk;qDr

7 fnu

8

Hkou Ø;@fuekZ.k gsrq +_.k

lapkyd

15 fnu

vk;qDr

7 fnu

9

Hkou _.k Hkqxrku i'pkr jgu ukek eqDr djuk

foRrkf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

10

mPp in ij dk;Z djus ij nksgjk HkRrk

lapkyd

15 fnu

vk;qDr

7 fnu

 

ek/;fed f'k{kk eaMy Lrj ij

1-

uke @ miuke esa lq/kkj lgk;d lfpo ijh{kk d{k

7 fnol

iath;d ijh{kk

15 fnol

1- v

pkyw o"kZ dk lgk;d lfpo ijh{kk d{k

7 fnol

iath;d ijh{kk

15 fnol

1- c

rhu o"kZ dk lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

1 ekg

ith;d vfHkys[k

15 fnol

1-c-1-

,d#irk izdj.k lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

1 ekg

ith;d vfHkys[k

15 fnol

1-c-2-

fjdkMZ ds vk/kkj ij lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d vfHkys[k

15 fnol

2

tUe frfFk esa lq/kkj lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d vfHkys[k

15 fnol

2- v-

pkyw o"kZ lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d ijh{kk

15 fnol

2- c

rhu o"kZ dk lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d ijh{kk

15 fnol

2- c 1

,d:irk izdj.k lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d ijh{kk

15 fnol

2-c 2

fjdkMZ ds vk/kkj ij lgk;d lfpo] vfHkys[k d{k

2 ekg

ith;d ijh{kk

15 fnol

3-

 

MqIyhdsV vadlwph
v- vtsZUV
lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

15 fnol

iath;d ijh{kk

15 fnol

c- lkekU; lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

,d ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

4-

 

ekbZxzs'ku lVhZfQdsV
v-vtsZUV
lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

15 fnol

iath;d vfHkys[k

15 fnol

c- lkekU; lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

,d ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

5-

 

MqIyhdsV izek.k i=k
v- vtsZUV
lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

15 fnol

iath;d vfHkys[k

15 fnol

c- lkekU; lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

,d ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

6-

vadlwph izek.k i=kksa dk vuqokn vaxzsth vtsZUV lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

7 fnol

iath;d vfHkys[k

15 fnol

7-

 

izksOghtuy izek.k i=k
v- vtsZUV
lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

7 fnol

iath;d vfHkys[k

15 fnol

c- Ng ekg ckn lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

,d ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

8-

izek.k i=kksa dk lR;kiu lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

nks ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

9-

vadks dk lR;kiu lgk;d lfpo vfHkys[k d{k

nks ekg

iath;d vfHkys[k

15 fnol

 

 

 

ftyk Lrj ij

Øekad

dk;Z@xfrfof/k;kW@ ;kstuk dk uke

izHkkjh@fofgr vf/kdkjh

fuiVkjs dh le; lhek

fu/kZfjr le;kof/k esa dk;Zokgh ugha gksus ij ftl vf/kdkjh dks f'kdk;r dh tkuk gS

f'kdk;r ds fujkdj.k dh le; lhek

1

'kkyk dh vuqefr@ekU;rk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

2

'kkyk izos'k laca/kh

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

3

'kkyk 'kqYd laca/kh tkudkjh

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

4

'kkyk le; ,oa vodk'k dh tkudkjh

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

5

Nk=ko`fRr Lohd`fr ,½ izs"k.k ch½ forj.k

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

6

iqLrd vkoaVu@forj.k

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

7 fnu

7

e/;kUg Hkkstu

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

8

uke miuke esa lq/kkj

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

9

tUe frfFk la'kks/ku

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

10

MqIyhdsV vadlwph tkjh djuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

11

ih-,l@,e-,l cksZM@LFkkuh; ijh{kkvksa dh frfFk dh ?kks"k.kk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

31 tuojh rd

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

12

vadks dk lR;kiu

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

13

vukifRr izek.k i=k tkjh djuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

10 fnu

3 fnu

14

LFkkukarj izek.k i=k ij izfr gLrk{kj djuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

15

ftys ds Ldwyksa dh fLFkfr lacaf/kr tkudkjh

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

eq[; dk;Z ikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

2 fnu

16

jkT;ksa ls ckgj fpfdRlk gsrq vuqefr vkoaVu dks lapkyd yksd f'k{k.k Hkksiky Hkstuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

17

isa'ku izdj.k dk fujkdj.k

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

2 ekg

lapkyd

15 fnu

18

Hkfo"; fuf/k ls vfxze jkf'k dk @vfUre fodZ"k.k ds vkoaVu dk fuiVkjk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

19

mPp v/;;u gsrq vuqefr

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

20

Hkou Ø;@fuekZ.k gsrq vuqefr

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

21

mPp in ij dk;Z gsrq nksgjk HkRrk Lohd`r djuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

lapkyd

7 fnu

22

_.k Hkqxrku ds i'pkr jgu ukek eqDr djuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

1 ekg

lapkyd

15 fnu

23

fo|ky; ds 'kSf{kd izca/ku laca/kh vkosnu dk fuiVkjk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

dysDVj

5 fnu

24

Hkfo"; fuf/k ls vfxze@vkaf'kd vafre fud"kZ.k ds vkosnu dk fuiVkjk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

5 fnu

25

vfHkys[kksa ij izfr gLrk{kj

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

2 fnu

26

izkFkfed ,oa ek/;fed ijh{kk ds vadksa dh iquZ% x.kuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

27

gkbZLdwy@gk;j lads.Mjh ijh{kk ds vadksa dh iquZ% x.kuk

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

3 fnu

28

fu%'kqYd ikB~; iqLrdksa dk forj.k miyC/krk ds vk/kkj ij

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh ftyk iapk;r

5 fnu

 

 

ladqy dsUnz ¼m-ek-fo-½ Lrj

dk;Z@xfrfof/k;kW@ ;kstuk dk uke izHkkjh@fofgr vf/kdkjh fuiVkjs dh le; lhek fu/kZfjr le;kof/k esa dk;Zokgh ugha gksus ij ftl vf/kdkjh dks f'kdk;r dh tkuk gS f'kdk;r ds fujkdj.k dh le; lhek
isa'ku izdj.k dk fujkdj.k

laLFkk izeq[k

2 ekg

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

Hkfo"; fuf/k ls vfxze@vkaf'kd@ vafre Hkqxrku ds vkosnu dk fujkdj.k

laLFkk izeq[k

15 ekg

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

tkjh 'kSf{kd dSys.Mj dk fØ;kUo;u

laLFkk izeq[k

dSys.Mj esa nf'kZr fuZ/kkfjr le; vuqlkj

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

2 fnu

lkfgfR;d] lakaLd`frd dSys.Mj dk fØ;kUo;u

laLFkk izeq[k

dSys.Mj esa nf'kZr fuZ/kkfjr le; vuqlkj

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

[ksy dSys.Mj dk fØ;kUo;u

laLFkk izeq[k

dSys.Mj esa nf'kZr fuZ/kkfjr le; vuqlkj

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

15 fnu

izos'k dk;Z d{kk 9]10]11]12oha

laLFkk izeq[k

7 fnu

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

'kkyk 'kqYd dh tkudkjh

laLFkk izeq[k

1 fnu

izkpk;Z

2 fnu

Nk=ko`fRr;ksa dk forj.k

izkpk;Z

vkosnu izLrqr djuk 15 vxLr Lohd`fr 31 vxLr forj.k izFke fdLr vDVwcj f}rh; fdLr tuojh

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

7 fnu

iqLrkdky; ls iqLrdsa iznku djuk

xzaFkiky@iqLrkdky; izHkkjh

1 fnu

izkpk;Z

3 fnu

'kkyk NksM+us dk izek.k i=k

izkpk;Z

vkosnu djus 3 fnol ckn

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

vad lwfp dh ewy izfr iznk; djuk

ijh{kk izHkkjh

cksMZ ls izkIr gksus ij 5 fnol] LFkkuh; ijh{kk vkosnu izkfIr ds 3 fnol

izkpk;Z

3 fnu

fu/kZu Nk=k fuf/k lg;ksx forj.k

izkpk;Z

31 vxLr rd

ftyk f'k{kk vf/kdkjh

3 fnu

LdkmV@ xkbM@ foKku@jsMØkl laca/kh tkudkjh

izHkkjh

2 fnu

izkpk;Z

3 fnu

 

 

 

'kkyk Lrj ij

l-Ø

dk;Z@xfrfof/k;kW@ ;kstuk dk uke izHkkjh@fofgr vf/kdkjh fuiVkjs dh le; lhek fu/kZfjr le;kof/k esa dk;Zokgh ugha gksus ij ftl vf/kdkjh dks f'kdk;r dh tkuk gS f'kdk;r ds fujkdj.k dh le; lhek

1

LFkkukarj.k @ pfj=k izek.k i=k tkjh djuk iz/kkuk/;kid

1 fnu

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

2

Nk=ko`fRr forj.k iz/kkuk/;kid

2 fnu

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

3

zx.kos'k forj.k iz/kkuk/;kid

2 fnu

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

4

e/;kUg Hkkstu iz/kkuk/;kid

2 fnu

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

5

ikB~;iqLrd forj.k iz/kkuk/;kid

2 fnu

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

6

Nk=k la[;k ,oa mudh mifLFkfr lEcU/kh tkudkjh iz/kkuk/;kid

izfrfnu cksMZ ij iznf'kZr djuk

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

1 fnu

7

'kkys; LVkWQ dh tkudkjh iz/kkuk/;kid

izfrfnu cksMZ ij iznf'kZr

ladqy izkpk;Z @ch-bZ-vks

2 fnu

 

fØ;kUo;u  funsZ'k

flVht+u pkVZj ds izHkkoh fØ;kUo;u ds laca/k esa fuEukuqlkj dk;Zokgh lqfuf'pr dh tk,%&

¼1½ flVht+u pkVZj ds vuqlkj lsok,sa iznku fd, tkus ds laca/k esa le; lhek n'kkZrs gq, izR;sd dk;kZy; ds ckgj ,d cksMZ yxk;k tk,A

¼2½ bl O;oLFkk ds rgr ifjf'k"V ^^v^^ esa crk;s x;s fo"k; ij lacaf/kr dk;kZy; esa vkosnu izkIr gksus ij fofgr@izHkkjh vf/kdkfj;ksa }kjk vkosnuksa dk ldkjkRed :i ls fu/kkZfjr le; lhek esa fujkdj.k fd;k tk, vkSj ;g /;ku j[kk tk, fd dsoy rduhdh vk/kkj ij vkosnu fujLr ugha fd;s tk;saA

¼3½ flVht+u pkVZj ds vUrZxr dk;kZy; esa vkosnu i=k izkIr gksus ij fofgr vf/kdkjh }kjk rqjar vkosnd dks vkosnu i=k izkfIr dh ikorh nh tk;s ftlesa vkosnu i=k esa ik;h xbZ dfe;ksa ds fujkdj.k dh le;&lhek rFkk le; & lhek esa dk;Zokgh u gksus ij ftl vf/kdkjh dks f'kdk;r dh tkuk gS] mlds in dk mYys[k fd;k tkosA¼ikorh dk izk:i layXu gS%& ifjf'k"V ^^c^^A

¼4½ vkosnu i=k izkIr gkus rFkk mlds fujkdj.k dh izfof"V jftLVj esa dh tk, rkfd dHkh Hkh ;g Kkr fd;k tk lds fd fdrus vkosnu i=k dk fujkdj.k fd;k x;k rFkk fdrus vkosnu i=k fujkdj.k gsrq 'ks"k gSaA

| HomeCirculars | Citizen Charter | Gradation || Job Chart | OrganisationResponsibilities | Schemes |